General Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ROBART INTERNATIONAL BV /  Holland (Herzien juli 2018)

 

 1. Definitie

 

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper” verstaan de persoon, aan wie het onderhavige document zoals blijkt uit de adressering is gericht en onder “verkoper”, Robart International / Holland

 

 1. Toepasselijkheid

 

Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden, is het bepaalde in deze voorwaarden bindend.

 

 1. Aanbiedingen en orderbevestigingen

 

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om een opdracht/bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

 1. Mondelinge afspraken binden ons nimmer. Overeenkomsten en/of opdrachten zijn voor ons eerst verbindend, na door ons schriftelijk te zijn bevestigd.

 

 1. Leveringen en leveringstermijn

 

 1. Ten opzichte van de overeengekomen leveringstermijn geldt, dat deze slechts bij benadering kan worden opgegeven, ofschoon steeds getracht zal worden de leveringstermijn zoveel mogelijk na te komen, doch verbinden ons niet.

 

 1. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit tot enige vergoeding aan de koper.

 

 1. Levering van machineonderdelen of andere zaken bij gedeelten is toegestaan. Wanneer een gedeelte van de order gereed is kunnen wij ter onzer keuze dit gedeelte uitleveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Verkoper is bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 1. Prijs

 

 1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

 

Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlands valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhinderd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Robart International geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling en in geval van rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo – eigendom van Robart International.

 

 1. De koper is vóór bedoelde betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf op normale bestemming van de goederen.

 

 1. Reclames

 

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 

 1. of de juiste zaken zijn geleverd;

 

 1. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;

 

 1. of de afgeleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld worden voor een normaal gebruik, gekozen toepassing .Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze, voor gebruik of verwerking, uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering te vermelden.

 

 1. Koper dient voor het toepassen van de materialen de gebleken geschiktheid getest te hebben voor de gekozen toepassing.

 

 1. Zaken die door de verkoper wegens een erkend gebrek worden teruggenomen, worden vervangen door andere zaken. De verkoper vervangt geen in gebruikgenomen of reeds bewerkte zaken. Evenmin wordt schade aan materiaal, gereedschap of enig andere vorm van gevolgschade vergoed.

 

 1. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

 

 1. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te doen herstellen, dan wel nodige machine onderdelen te vervangen.

 

 1. Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de termijnen op de factuur gesteld en dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

 1. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigd bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.    De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op

basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Eigendom en risico

 

 1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom tot dat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de koper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 

 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

 

 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten,

 

 1. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

 

 1. Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

 

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hier toe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

 1. Indien derden enige recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

9 Garantie

 

 1. Met betrekking tot Rollensnij/wikkelmachines/apparatuur/gereedschap/

 

 1. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of een reparatie door of namens koper zelfs of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek gestelde koninklijke METAALUNIEVOORWAARDEN garantiebepalingen en zijn de door hen gesloten overeenkomsten.

 

 1. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën of geleverde artikelen welke niet nieuw waren op het moment van levering.

 

 1. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Alle door verkoper gegeven aanwijzingen betreffende toepassing van de verkochte zaken, zijn vrijblijvend en bevrijden de koper niet van zijn verplichting zelf de zaken nauwkeurig te onderzoeken op hun geschiktheid voor de voorgenomen bewerking
 2. De verkoper aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de vermeende toepasbaarheid of speciale gebruik van door hem verkochte zaken. Een dergelijke aansprakelijkheid kan evenmin uit brochures, gebruiksaanwijzingen, correspondentie of ander verstrekte informatie worden afgeleid.

 

 1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schaden waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 

 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschaden (bedrijfstoring, derving van inkomsten en andere onkosten) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

 

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens het gebruik of de montage van geleverde zaken of machines wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of van zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

 

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de geleverde materialen. Voor alle verdere schade,waaronder ook de kosten van het opnieuw aanbrengen van goederen, voor vervoerskosten e.d. is de verkoper niet aansprakelijk.

 

 1. Koper zal verkoper vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens verkoper ter zake van het gebruik van door verkoper geleverde machinerieën of andere zaken en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

 

 

 1. Insolventie

 

Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

 1. Toepasselijk recht, geschillen

 

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

 

 1. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging verkoper, eventuele voorzieningen die in het kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

 

 1. Wijziging van de voorwaarden

 

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in inwerktreding. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werktreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29029746.